ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
2024-06-20

LUTZ: Wystawianie listów przewozowych zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)SEKCJA


Dwie dekady współpracy między firmą LUTZ a ZMPD skłoniły nas do przybliżenia działalności tego dynamicznie rozwijającego się brokera ubezpieczeniowego, a także jego idei związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem polskich transportowców w postaci służących przewoźnikom cyklu merytorycznych materiałów. Dziś temat dotyczący wystawiania listów przewozowych.

 

Zgodnie z art. 4 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która pozostaje w zakresie zastosowania niniejszej Konwencji.Oznacza to, że bez względu na wewnętrzne przepisy krajowe zawarte w ustawach o przewozie towarów lub w innych przepisach administracyjnych, które przewidują wystawienie listu przewozowego, zastosowanie znajduje Konwencja CMR w międzynarodowym przewozie drogowym towarów, również w przypadku niewystawienia listu przewozowego, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

Istnieje jednak kilka ważnych powodów, przemawiających za tym, aby nie rezygnować z wystawienia listu przewozowego. Po pierwsze istnieje w niektórych krajach na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązek posiadania listu przewozowego, po drugie posiadanie listu przewozowego ma znaczenie w kwestiach ciężaru dowodu. Poza tym w przewozie na terenie Włoch zaleca się udokumentowanie zawarcia umowy przewozu listem przewozowym, w odniesieniu do Konwencji CMR (art. 6 (1) k), ponieważ zgodnie z orzecznictwem włoskiego Sądu Najwyższego konieczne jest szczególne porozumienie w zakresie zastosowania Konwencji CMR. Pomimo krytycznych uwag w literaturze, włoski Sąd Najwyższy orzeka w stałym orzecznictwie w sposób sprzeczny z prawem międzynarodowym. Wprawdzie narusza to międzynarodowe obowiązki Włoch jako państwa członkowskiego Konwencji CMR, nie podlega, jednakże żadnym sankcjom, dopóki nie zostanie przeprowadzone postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, zgodnie z art. 47 Konwencji CMR.


Niewystawienie listu przewozowego pociąga za sobą poważne konsekwencje, przede wszystkim wyłączone są liczne ułatwienia dowodowe zgodnie z art. 9 Konwencji CMR. Dla wielu przepisów Konwencji umieszczenie wzmianki o ich stosowaniu w treści listu przewozowego jest przesłanką ich mocy obowiązującej. Jeżeli list przewozowy nie istnieje, wówczas niektóre przepisy Konwencji nie znajdują zastosowania. Przewoźnik może powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności przy użyciu pojazdów otwartych (art. 17 (4) a) tylko wówczas, jeżeli taki sposób przewozu był uzgodniony w liście przewozowym; zgodnie z art. 22 (1) domniemywa się, że przewoźnik wiedział jakie niebezpieczeństwo stanowił przewóz towarów, jeżeli odpowiednia informacja została zamieszczona w liście przewozowym; Art. 34-39 Konwencji nie mogą być stosowane bez wystawienia listu przewozowego. Postanowienia zwiększające zakres odpowiedzialności zgodnie z art. 24 Konwencji (deklaracja wartości) oraz art. 26 Konwencji (interes w dostawie) nie są skuteczne bez listu przewozowego. Obowiązek odbiorcy do zapłaty należności wynikającej z listu przewozowego zgodnie z art. 13 (2) Konwencji warunkuje jego skuteczność. Jeżeli wpisy do listu przewozowego mają charakter konstytutywny, nie mogą zostać podjęte jakiekolwiek nieformalne uzgodnienia dotyczące danego przedmiotu. 

Jedynie w pełni ważny list przewozowy może wywołać skutki, które zostały uregulowane ustawowo w Konwencji. Zgodnie z art. 5 (1) Konwencji wszystkie trzy egzemplarze listu przewozowego są z reguły podpisywane przez przewoźnika i przez nadawcę. Złożenie na nich podpisów powoduje, że stają się one oryginałami. Brak podpisu powoduje nieskuteczność listu przewozowego. Wydrukowane podpisy lub stemple są wystarczające, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo kraju, w którym wystawiono list przewozowy. Jeżeli brakuje tylko jednego z podpisów, wówczas wypełnione formularze nie wywierają skutków przewidzianych dla listu przewozowego.

Art. 6 Konwencji reguluje treść listu przewozowego, natomiast zgodnie z ust. 3 dopuszcza możliwość umieszczenia w nim dodatkowych danych. Zgodnie z ust. 1 i 2 list przewozowy powinien zawierać wymienione dane, mianowicie: miejsce i datę jego wystawienia; nazwisko (nazwę) i adres nadawcy; nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika; miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania; nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy; powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania,  a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie; ilość sztuk, ich cechy i numery; wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru; koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy); instrukcje niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych; oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom niniejszej Konwencji. 

Zakaz przeładunku; koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie; kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru; zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie; instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki; umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz; wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi; ostatnie punkty w przypadku, jeżeli dotyczą zawartych porozumień. Brakujące lub niepełne dane zawarte w liście przewozowym nie powodują jego nieskuteczności, natomiast mogą spowodować istotne trudności w kwestiach prawno-dowodowych. Nieprawidłowe dane w liście przewozowym są z reguły podważalne. Fałszywe dane mogą prowadzić do odpowiedzialności z tytułu winy przy zawarciu umowy. 

W większości polis ubezpieczeniowych CMR odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towaru lub też częściowo za opóźnienie terminu dostawy jest objęta ubezpieczeniem. Jednakże z obserwacji wynika, że istnieją jeszcze inne liczne kwestie prawne związane z tą odpowiedzialnością, przy czym istotne jest, że w przypadku istnienia odpowiedzialności zapewniona jest odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa. W związku z powyższym zaleca się spojrzenie krytycznym okiem na polisy ubezpieczeniowe. LUTZ Assekuranz pozostaje do Państwa dyspozycji w przypadku zawierania umów ubezpieczeniowych dotyczących transportu, spedycji oraz odpowiedzialności w ruchu drogowym.

Biuro LUTZ ASSEKURANZ w Warszawie 
ZMPD Al. Jana Pawła II 78
+48 22 536 18 84

tel.: 22 536 18 84  
mob: 723 688 878

tel.: 22 536-18-89 
mob: 609 019 376
 
SEKCJA

     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD